1850-10-17 Kompagnichefen Premier-Löjtnant André Oscar Wallenberg utdelar medalj till båtsman Nils Olsson Strid i Hässjö kyrka

Å Kongl. Maj:ts wägnar tilldelade Kompagnichefen Premier-Löjtnant Wallenberg uti Hässjö kyrka sistl. Söndag efter slutad Gudstjenst, Swärdsmedaljen åt båtsmannen Nils Olsson Strid. Hr Wallenberg yttrade några för tillfället lämpliga ord, som gingo ut på att wisa det "icke mängden af ålagda pligter, utan sättet hwarpå dessa fullgöras, lemnar krigaren öppet att förwärfwa sig Konungs ynnest, sina landsmän förtroende och sina wapenbröders tillgifwenhet". Få torde wäl hafwa gjort sig mera förtjenta af denna utmärkelse än Strid, hwilken, som det wid tillfället upplystes, tjenat Kongl. Maj:t och Kronan i 41 år, warit korporal i 19, samt deltagit uti affärerna wid Ratan och Fredriksstad.

[Nytt Allvar och Skämt, nr 43 torsdag 21 oktober 1850, 1850-10-21]