Tillbaka

updated.gif (1754 bytes) 2011-03-28 13:33

Plockat från kyrkostämmeprotokollen

1841 01 01
Pehr Wiklander i Torsboda skriver två sidor om kyrkans försköning efter 50 år och önskar att det införskaffas en kyrkorgel

1851 16 mars
Torparen Ingemar Nilsson i Svedje var kallad tvenne gånger till sakristian för att reda ut oenigheten med hans hustru.. Då han icke inställt sig anmäls detta till
Konungens befallningshavare i länet. Enligt fjärdingsman Daniel Boden alt Bodin i Sörkrånge har hustrun liknat honom vid den Onde, detta efter att mannen slagit henne blå och blodig.
Beslöts att ställa detta under domstols prövning.

1851 7 december
Sedan anmält blivit att Bondesonen Paul Abramsson i Bye sammanaflat tvenne barn med Bondedottern i Sunne Greta Stina Hägglund hwilken ock nu för tredje gången
säges vara i grosess och undertecknad Ordförande i Kyrkorådet genom vederbörande sexman, för den skull låtit till enskildt förhör i Prestgården kalla,
utan att Paul Abramsson behagade hörsamma kallelsen, hade de blifvit lagligen tillsagde att inför Kyrkorådet och Socken Nämnden nu sig infinna för att erhålla
lämplige förmaningar att antigen helst träda i äktenskap med hvarandra eller ock hädanefter afstå från sitt förargelseväckande och otuktiga lefverne.

1853 8 maj
Handelsbokhållaren H P Åkerlund inlämnat begäran om att idka handel. Efter diskussion besltades att Åkerlund skulle få bderiva handel med undantag att icke handla
med spirituosa, vilket han själv närvarande ock medgav och lovade.

Antal hästar för plogning av mindre landsvägen i Söråkers by på omkring 500 alnars längd
1856
    39
1857    21
1858    8
1859    7
1860    6

1857 18 januari
Besltas att uppföra en skolbyggnad på den av bonden Simon Söderholm upplåtna tomten på Näset 1859 13 november beslutas att byggnaden skall vara 30 alnar lång 16 alnar bred.

1859 10 juli
Anton Antonsson i Backås erhöll 9 daler riksmynt i belöning eller skottpengar för en Warglo som han lyckats fånga.

1871 11 april
Beslöts att det skulle ringas i kyrkklockorna i en timme mellan 12:00 - 13:00 i 8 dagar
För att hedra Drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lowisas minne
För detta ändamål lejdes två män som i ersättning fick 50 öre per dag.

1871 14 maj
Enock Sundholm åtog sig att både sommar och wintertid upptaga och igenskotta grafwarne på härvarande kyrkogård mot erhållande af 50 öre för hwarje graf

1873 8 november
Besöts att för eldning i Sockenstugan af hwarje skattskrifwen person uttaga 1 öre
lön till Kyrkowaktaren af hwarje hushåll, utom hemmansegarne uttaga 6 öre

1874 20 september
Sockenmännen gillade Skolrådets beslut att skollärarens lön skulle från och med innewarande utgå med 600 kronor årligen, utom husrum, wed och kofoder

1877 7 januari
Bonden Erik Bergman Westansjö hederliga anbud att vilja skänka 500 kronor för anskaffande av ett ur på härwarande kyrktorn, antogs med tacksamhet